ویژگی

اپلیکیشن هانا

کارگاه‌ آنلاین

بازی درمانی و هنر درمانی
برای کودکان

گزارش و بازخورد

گزارش از نیمرخ رفتاری کودک
در هنگام بازی

بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی؛
برای تقویت مهارت‌های شناختی و غنای محیط کودک

شبکه اینترنتی

دنیایی از انیمیشن و کارتون
به تناسب سن کودک
ارتباط بهتر با کودک
به کمک روان‌شناس متخصص

فروشگاه

جموعه‌ای باکیفیت از اسباب‌بازی‌ها و سرگرمی‌های مفید
برای کودکان

 جزیره‌های

بازی هانا